Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε όλα όσα ενδιαφέρουν μια επιχείρηση/ένωση επιχειρήσεων/ένωση φυσικών προσώπων που επιθυμεί να γίνει Μέλος του ΣΕΤΕ.

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν τουριστικές επιχειρήσεις με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ιδίως δε:

α) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
β) επιχειρήσεις ταξιδιωτικών γραφείων και τουριστικών πρακτορείων
γ) επιχειρήσεις τουριστικών αυτοκινήτων και χερσαίων τουριστικών μεταφορών
δ) επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού και θαλαμηγών
ε) αεροπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τουριστικών αερομεταφορών
στ) άλλες επιχειρήσεις τουριστικών συμφερόντων, των οποίων ο κύκλος εργασιών επηρεάζεται σημαντικά από την τουριστική κίνηση της χώρας.

Για τον χαρακτηρισμό κλάδου επιχειρήσεων ως τουριστικού, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, εφόσον δεν πρόκειται για τουριστικές επιχειρήσεις από τις ενδεικτικά αναφερόμενες στο παρόν.

2. Ενώσεις με νομική προσωπικότητα των ανωτέρω αναφερομένων επιχειρήσεων και οι υπερκείμενες αυτών ενώσεις (ενώσεις ενώσεων).

3. Ενώσεις φυσικών προσώπων.

4. Συνδεδεμένα Μέλη

Κάθε αίτηση εγγραφής νέου Μέλους πρέπει να υποστηρίζεται από δύο τακτικά Μέλη του Συνδέσμου.

Διαβάστε το καταστατικό, τους κανόνες δεοντολογίας και τη λίστα συνδρομών και ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα και τις υπηρεσίες που λαμβάνουν τα Μέλη του Συνδέσμου.