Σκοπός 

Σκοπός του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ο ΣΕΤΕ οραματίζεται μια ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση των αποδόσεων, με παράλληλη αύξηση του αριθμού των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων, με καλύτερη κατανομή της τουριστικής προσφοράς σε όλες τις περιοχές της χώρας και με καλύτερη χρονική κατανομή της ζήτησης. Όλα αυτά θα πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στο πλαίσιο σεβασμού και ανάδειξης του πολιτισμού μας. 

Άξονες Δράσης

Ο ΣΕΤΕ συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση & ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού
με παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό
με διεθνή παρουσία και δράση
με συνεχή έρευνα & έγκαιρη ενημέρωση
με έμφαση στην εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση

O ΣETE είναι ο φορέας που:

  • Καταδεικνύει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία του τουρισμού στην Κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
  • Ενημερώνει την Κυβέρνηση, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την επιχειρηματική κοινότητα για τις εξελίξεις στη διεθνή τουριστική αγορά
  • Προωθεί τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  • Υποστηρίζει και προωθεί τις επιχειρηματικές αρχές των Μελών του
  • Εκπροσωπεί τα Μέλη του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς
  • Δημιουργεί συνεργασίες μεταξύ των επιμέρους κλάδων του τουρισμού και μεταξύ τουρισμού και άλλων τομέων της οικονομίας
  • Φροντίζει για τη δημιουργία και τη διάδοση της τεχνογνωσίας σε θέματα τουρισμού
  • Συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα για τον τουρισμό και την οικονομία