Στη συνέχεια αυτής της ενότητας παρατίθενται, με τη μορφή γλωσσαρίου, σειρά βασικών όρων της στατιστικής του τουρισμού. Ο σκοπός είναι να αποσαφηνιστούν μερικές βασικές έννοιες, ώστε η αναφορά τους στο εξής να είναι ξεκάθαρη ως προς τη σημασία και το περιεχόμενό τους. 

Ακολουθούν δυο γλωσσάρια. Το πρώτο με τίτλο "Ορισμοί Στατιστικών Τουρισμού" περιέχει ορισμούς σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού και αποτελεί δημοσίευση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το δεύτερο, αποτελεί μετάφραση απο την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) με τίτλο "Διεθνείς Συστάσεις Τουριστικής Στατιστικής, 2008" . Οι συστάσεις αυτές παρέχουν ένα κοινό σύστημα αναφοράς προς χρήση για την κατάρτιση των στατιστικών του τουρισμού, ώστε να είναι συγκρίσιμα σε διεθνές επίπεδο και δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή Στατιστικής και Δορυφορικού Λογαριασμού Τουρισμού του UNWTO, στην οποία μετέχει και ο ΣΕΤΕ.

Ορισμοί Στατιστικών Τουρισμού

Διεθνείς Συστάσεις Τουριστικής Στατιστικής